Trajtimi i Ankesave

Gjatë shqyrtimit të këtyre ankesave të bëra nga institucioni i Avokatit të Popullit rezultojnë se janë mbyllur 1263.

Shpërndarja e Ankesave Sipas Seksioneve

Grafiku më sipër tregon mënyrën e shpërndarjes së ankesave, kërkesave dhe njoftimeve sipas seksioneve në Institucionin e Avokatit të Popullit:

Ankesat e ardhura në Institucionin e AP ndër vite.

Tabelat në vijim japin në mënyrë grafike një informacion rreth ankesave që janë trajtuar gjatë viteve nga Institucioni i Avokatit të Popullit.

Shpërndarja e ankesave

Përgjatë vitit 2017 sipas qyteteve

Ankesat e regjistruara gjatë vitit 2017

Sipas të drejtës që i janë shkelur qytetarëve

Shpërndarja e ankesave drejtua Institucionit të Avokatit të Popullit

Drejt Institucioneve Shtetërore dhe institucionet që janë në vartësi të tyre.

Paraqitja grafike Nr.8

Ndarja e ankesave sipas mënyrës së trajtimit dhe zgjidhjes 2017

Paraqitja grafike Nr.9

Zgjidhja e ankesave të mbartura nga vitet e tjera sipas Seksioneve dhe zgjidhja e tyre në 2017

Paraqitja grafike Nr.10

Rekomandimet sipas Seksioneve nga ankesat e mbartura 2017