• Faqa Kryesore
  Faqa Kryesore

  • 27 Tetor 2022

  Bashkimi Evropian Dhe Institucioni I Avokatit Të Popullit Në Shqipëri Lançuan P…
  Bashkimi Evropian Dhe Institucioni I Avokatit Të Popullit Në Shqipëri Lançuan P…

  Bashkimi Evropian dhe institucioni i Avokatit të Popullit në Shqipëri lançuan projektin e binjakëzimit “Mbështetje për Zyrën e Avokatit të Popullit dhe promovimi i t&…

  • 24 Tetor 2022

  Projektet E Binjakezimit
  Projektet E Binjakezimit

  Binjakëzimi është një instrument i Bashkimit Evropian për bashkëpunimin institucional ndërmjet shteteve anëtare të BE-së dhe vendeve përfituese që synon t&rsqu…

  • 28 Shtator 2022

  Objektivat E Projektit
  Objektivat E Projektit

  Projekti i Binjakëzimit ka për qëllim rritjen e kapaciteteve institucionale të Avokatit të Popullit në Shqipëri, lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themel…

  • 28 Shtator 2022

  Zbatimi I Projektit
  Zbatimi I Projektit

  Projekti i Binjakëzimit përbëhet nga 3 komponentë dhe 1 vizitë studimore në Austri.   Komponenti 1: Përafrimi i legjislacionit kombëtar të Avokatit të Popullit m…

  • 28 Shtator 2022

  Institucionet Partnere
  Institucionet Partnere

  INSTITUCIONI PËRFITUES Avokati i Popullit Shqipëri: https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/   Avokati i Popullit në Shqipëri, si një përvojë e re institucionale dhe konce…

  • 28 Shtator 2022

  Kontakte
  Kontakte

  Zyra e Projektit të Binjakëzimit Avokati i Popullit Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr,2 Kodi postar 1001, Tiranë Email: twinning.al@lbi-gmr.at; Dorina.Shehu@lbi-gmr.at   …

  • 28 Shtator 2022