• Drejtësia
    Drejtësia

    Rekomandim Permbarueses Gjyqesore Tirane per revokim veprimeve përmbarimore te shtetases L.A  Rekomandim Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të …

    • 10 Nëntor 2018