None

  • 9 August 2023
This Article Is Available Only In Albanian
This Article Is Available Only In Albanian

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe An...
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Anëtarëve Të Organizatave Të Shoqërisë Civile

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023
None

  • 12 July 2023